Search form

Aposol 14

Aikoniyam kamonai.

1Aikoniyam kwanatuna kamonai Pol da Banabas ku kiki numana irui. Ma i dima na ivi rewapana kirakai da wawaya nuwanuwasi itinavirai. Ma koroto ghamana, Jiu damsi ma kupuna damsi yavata Bada ivi tumaghanei. 2Ma Jiu damsi viya Keriso varana biibiina ibarei na ti ivomiiri da kupuna damsi nuwanuwasi ikani da Pol da Banabas kurisi nuwanuwasi ipughu ma ivi kawapatesi. 3Ma Pol da Banabas nani dobunai imakii kirakai ma ere maghitepatorasi Bada varana biibiina idimadimei. Ma Bada rewapana iveresi da matakira ghamaghamasi ma notakavakavasi iberai, ivi debei da God ina agabiibai sisiyina na vonavaghata. 4Ma kwanatuna kamonai na wawaya ivi bogebogesi da dam ruwa. Viya inae da Jiu damsi ke ita vivitumaghana na ku murisi imiiri. Ma viya inae aposol kurisi da ku murisi imiiri.

5Ma kupuna damsi ma Jiu damsi i babada yavata na Pol da Banabas kii diri itetetei da iti kayoberowanesi ma wakimiyai iti kiivunuwanesi. 6Ma aposol kii sisiya ivi yanei na iverugavu ku kwanatu ruwa, Listra ma Debe, Laikoniya dobuna kamonai. 7Ma nani dobunai Bada varana biibiina idimadimei.

Listra ma Debe kwanatusi kamonai.

8Tomowa sago Listra kwanatuna kamonai imakamakai na itupuwei da digadigana ma ke meyani ita bababa. 9Mara sago Pol idimadima ma koroto kamosiyai digadigana na ivivi yana. Pol matana maninina itawei ma damina iviiya da nani digadigana vitumaghana gwabinai da God iti yawasi. 10Ma ikiirara kurina, ivonei bo, “Tam, kevomiiri!” Vaghina ma digadigana itarukapoka imiiri ma baba ivi karei.

11Koroto ikitai da digadigana iyawasa na ti mani i Laikoniya gamosiyai ikiirara bo, “Ita god ivi ruwa kiidamowai ioru kurita, kitasi ivire da nakanani ma wawayota!” 12Ivonavona da Banabas na i god Zus ma Pol na ivonavonei da i god Hemes, iyamna tuna na sisiya voravorana. 13Ma Zus ina taparoro numana na kwanatu nevanevanai. Ma taparoro badana ina wawaya yavata kau tomotomowisi irutinisi ma saru gerogerorisi ikavara ma kwanatu ku matuketina inekiibau. I kayowana da Pol da Banabas ita vokavakavarisi ma suwara kurisi ita kapuni.

14Banabas da Pol sisiyina ivi yanei da suwara ita kapuna kurisi na ivi nuwapoya kirakai. Tuna kubiine kii gara igosira ma iverau koroto ku kamosi ma ikiirara bo, 15“Turaturakai, avi kubiine weni berana koberaberai? Tokai na ke god ma wawayota tami nakanani. God vaghata na yawayawana, tuna dobu ma kunuma ma yegai ma aviyavisina kudubina kamosiyai iyamoni. Kakayokayowei da God varana biibiina koni yanei ma koni tumaghanei da weni berasi viviberosi kona voterei. Iyamsi kegha!- 16Mara katamaninai na God, dam kudubina ivoteresi da i ku kayokayowanai ivovokavakavara wapawapa. 17Ma kegha da mara nonowa ina matakira gwabimiyai emakamakai iyamna tuna kwamra ma bodu nununai garewa evereveremi ma yabayaba da vavai ghamana kopanapanani da nuwabiibiiyai komakamakai. Nani berasi ivi debei da tuna emakamakai ma ina agabiibai irakata tami kurimi.” 18Pol da Banabas weni nakanani ivivi sisiya ma ipiropiro kirakai da koroto ita vonatanisi, iyamna i kayowana ghamana da ita suwarisi. Ma kegha da ivonatanisi da kau ke iti kiivunuwana.

19Nani murinai Jiu damsi viya Antiyok ma Aikoniyam kwanatusiyai inekiibau ma koroto nuwanuwasi itinavirai da nuwanuwasi ipughu Pol da Banabas kurisi. Ma koroto ivomiiri da Pol wakimiyai iraravi da ipeku ma inotai da irabobo. Ma itinakwarokwaroi da kwanatu ku kupuna itawanakiibuwei. 20Ma vitumaghana damsi iriyesi da tupuwina imiirigwagwari ma Pol ivomiiri da yavata ku kwanatu irui. Mara itom na Banabas yavata ivi ruwa inae ku Debe.

Pol da Banabas ivovira ku Antiyok, Siriya kamonai.

21Pol da Banabas Debe kwanatunai Keriso varana biibiina idimei da koroto ghamana nuwanuwasi itinavirai da Yesu Keriso ivi tumaghanei. Ma nani murinai ivovira ku Listra, ku Aikoniyam ma ku Antiyok Pisidiya dobuna kamonai. 22Ma kwanatu nununai Keresiyana ikiikiiepepisi da i nota iti rewapana ma sisiya biibiisi itereterei da i vitumaghana ita vokikini. Ma ivonesi bo, “Vitumaghana damta nuwapoya bogii ma bogiiyai tapanapanani da God ina ku vikiivavona tarui.” 23Ma bade kwanatu nununai ekalesiya kii vinoraveraveyana ivinevinesi. Ma ivivi siya ma iniponipowana da iyavo kava ivinevinesi na Bada ku imana itereteresi. Ti i nota ma i vitumaghana na Bada Yesu kava kurina itereterei.

24Ma Pisidiya dobuna ine yavui na muriyai irui ku Pampiriya dobuna, 25na Pega kwanatunai idima ikovi na ikiibau ku Ataliya kwanatuna. 26Ma ku waka igeru da Ataliya ikiibutawei ma inae ku Antiyok Siriya dobuna kamonai. Karenai nani kwanatunai ivomiiri da baba ivi karei, tuna kubiine ivovira nake. Rorova kava vitumaghana damsi Antiyok kamonai Pol da Banabas God ku imana iteresi ma ivonatawesi da ina biga ita berai. Ma wekarakava God ina agabiibiiyai nani bigana ivi kovini na ivovira kurisi.

27Inekiibau ma vitumaghana damsi ikwaturiyariyesi da God aviyavisina i biga kamonai iberai na kudubina ivonaveresi. Ma kamonai ivonesi da God ikikava kupuna damsi i keta ivotawei da Keriso ivi tumaghanei. 28Vaghina ma nani dobunai imakii kirakai vitumaghana damsi yavata.