Search form

Aposol 14:21

Pol da Banabas ivovira ku Antiyok, Siriya kamonai.

21Pol da Banabas Debe kwanatunai Keriso varana biibiina idimei da koroto ghamana nuwanuwasi itinavirai da Yesu Keriso ivi tumaghanei. Ma nani murinai ivovira ku Listra, ku Aikoniyam ma ku Antiyok Pisidiya dobuna kamonai.