Search form

Aposol 15

Vitumaghana damsi i dughu Jerusalem kamonai.

1Tomotomowa viya Judiya dobunai inae ku Antiyok kwanatuna ma vibeyebeyena ivi karei vitumaghana damsi kurisi. Ivonesi bo, “Moses ina vonaviyoyovana kota nunuri da kwimata bekami kota tuviviratawei. Ke kona berai na Keriso ke ini yawasimi.”- 2Weni sisiyina kubiine Pol da Banabas, Judiya damsi yavata ivi gamowana ma ivi vonapasipasiyana. Tuna kubiine vitumaghana damsi Pol da Banabas ma Keresiyana viya ivinesi da ita nae ku Jerusalem da weni vikawapatina kubiine aposol ma Keresiyana kii vinoraveraveyana ita kitisi.

3Vitumaghana damsi Pol da Banabas ma wawaya viya ivonatawesi inae ku Jerusalem ma i baba kamonai irui da vitumaghana damsi Ponisiya ma Sameriya dobusi kamonai ivi akovisi da kupuna damsi Yesu ivi tumaghanei. Ma i vonaverena kubiine na vitumaghana damsi nuwanuwasi ibiibii kirakai. 4Inekiibau ku Jerusalem na aposol, Keresiyana ma kii vinoraveraveyana ivomiiri da ivi kiikiiwesi. Ma Pol da Banabas vonaverena iterei da God aviyavisina i biga kamonai iberai. 5Ma Perisi damsi viya Yesu ivivi tumaghanei na ivomiiri ma ivonakiiyaragha bo, “Kupuna damsi Yesu ina kivini na tavonesi da ina tuvivira ma Moses ina vonaviyoyovana ina votekateke yavui.”

6Ma aposol da Keresiyana kii vinoraveraveyana ivi kiidaburana da weni vikawapatina iti dughuwei. 7Ivi sisiya kirakiiyei ma muriyai Pita ivomiiri ma ivonesi bo, “Varevaresiku, koakovi da rorova kava tota kamotiyai God ivineku da ata dima kupuna damsi kurisi da taku kawakuwai Yesu varana biibiina iti yanei ma iti tumaghanei.- 8Ma God, ina kina kava nuwanuwata kamona iakovi. Ma ivi debei da kupuna damsi ekayokayowesi, iyamna ikikava tota Jiu damta Kanuma Vovokaravina ivereta na bade nakanani iveresi.- 9God kurina na Jiu damta ma kupuna damsi na sago, iyamna i vitumaghana kubiine na i bera beroberosi inotatawei da nuwanuwasi yagharisi. 10Avi kubiine koberabera tovoni da God kota rubui? Rorova ita kaekiki mau da ipisi kurita na Moses ina vonaviyoyovana gwabitiyai ma kudubita tabera kavai da kata nunura bubuni. Ma avi kubiine ami kayowana da vitumaghana damsi vusi na Moses ina vonaviyoyovana ita nunuri? Weni vitana ke ku tepasi kona terei. 11Kegha taweyana! Takovi da ita vitumaghana kubiine na ita Bada Yesu ina agabiibai irakata da yawasa makamakii nonowina ivereta. Ma kupuna damsi bade nakanani.”

12Ma ke sago wawaya sisiya ku tepana ita terei. Nani murinai korotona ivoguguba ma Pol da Banabas i baba ivi sisiyei. Ivi mamatara kurisi da ikikava God ina rewapanai bera ghamaghamasi ma notakavakavasi iberai kupuna damsi kamosiyai. 13Ivi sisiya ikovi na Jemes ivomiiri ma ivona bo, “Varevaresiku, kovi yaneku. 14Saimon Pita namada ivoneta da ikikava karenai God ivi debe meyei da kupuna damsi nuwanuwasi iviiya ma kamosiyai wawaya viya ivovinesi da ina wawaya. 15Peroperoveta i sisiya yavata ivi kiisagoi ma nakanani igiruma da God ivona bo,

16‘Muriyai ana vovira da David

ina vikiivavona iwapa na tuna ana ruepa meyei,

tuna nakanani ma numa gharavuna ana vovunaghi

da ana vowa meyei.

17Weni berana ana berai da dam ma dam peyarisi taku Bada inekwiku.

Ma kupuna damsi kaku vava ini tumaghanei da ti na taku aku wawaya.

18Rorova mara katamaninai ivi karei da ku karako na Bada evonavoneta da weni berasi ina berai.’”-

19Ma Jemes ina sisiya ikwapanatini ma ivona bo, “Kupuna damsi viya wekarakava i nota God kurina etereterei. Ke ata kayokayowei da i nota tapiroi. 20Tuna kubiine tavonesi da ke Moses ina vonaviyoyovana kudubina ina nunuri. Tagiruma kurisi da bera viya kava ke ina berai. Sago na vavai da siya wawaya kokoitau kurisi isuwari na suwarina ke ina kani, iyamna puyapuyakina. Ma kana viruwa na ke meyani ini pekana wapawapa. Ma kana viaroba na tara ke ina kani ma turina na ghamoghamo kayo kukupotana ke ina kani, iyamna tarana uyuwina kamonai.- 21Ita biibai da kupuna damsi na weni berasi kava ita nunuri, iyamna namadani kava wawaya kwanatu nununai Moses ina vonaviyoyovana edimadimei. Ma mara nonowa viyakam marasiyai kiki numasi kamonai iyiyavi.”

Kupuna damsi itumaghana na kurisi igiruma.

22Nani murinai aposol, Keresiyana kii vinoraveraveyana ma vitumaghana damsi kudubisi Jerusalem kamonai ivi dughu. Ma nota iterei da wawaya ruwa ivinesi da Pol da Banabas yavata ita vonatawesi ku Antiyok. Judas (kana vava sago na Basabas) ma Sailas ivinesi. Weni tomotomowisi ivi ruwa na vitumaghana damsi kii vinoraveraveyana. 23Ma weni nakanani igiruma da ita vonatawei,

“Tokai aposol ma Keresiyana kii vinoraveraveyana na varevaresikai kurimi kagirugiruma. Tami, kupuna dami vivitumaghanimi Antiyok kwanatunai, ma Siriya da Silisiya dobusi kamonai.

Kiiwa kiiwa.

24Sisiya kavi yanei da wawaya viya kamokiiyai ikiibau kurimi na akii vivaghina ke kata veresi. Ma aviyavisina ivivi sisiyei kurimi na ami nota ipiroi ma ivi notaragharaghimi. 25Tuna kubiine kavi dughu ma wawaya kavinesi da kana vonatawesi kurimi, turaturata biibiisi Banabas da Pol yavata ina nae. 26Ti na ivere meyesi ita Bada Yesu Keriso kubiine. 27Vaghina ma Judas da Sailas kana vonatawesi kurimi da aviyavisina kagirumi na bade kawasiyai ina vonaveremi. 28Kavi nuwanotanota ma Kanuma Vovokaravina yavata kavi vaghinei da bera viya kava ke kona berai. Ma ke sago vita ku tepana kana terei da kona kavari. 29Kokoitau kana suwara, tara ma ghamoghamo kayo kukupotana ke kona kani, ma ke koni pekana wapawapa. Ita biibai da weni berasi kavonavonemi na ke meyani kona berai.

Vaghina, tuna kava ma kiiwa kiiwa.”

30Ma tomotomowisi ivi ruwamaruwa ivonatawesi da ioru ku Antiyok. Nani dobunai vitumaghana damsi kudubisi ivi kiidaburana ma nani girumina Jerusalemuwai ikavarapiyei na iveresi. 31Ivi yavi ma nuwanuwasi irukiiepepai ma ivi nuwabiibii kirakai. 32Ma Judas da Sailas imakai ma mara nonowa sisiya biibiisi vitumaghana damsi ivonavonaveresi, iyamna i puyo God gwabinai iviiya da ti na peroperoveta. Tuna kubiine wawaya ikiikiiepepisi ma nota rewapana ivereveresi. 33Ma gwabisiyai imakai mara gisina gurina ma muriyai vitumaghana damsi ivi biibiinisi ma nuwanubiiyai ivonatawesi ivovira i wawaya kurisi, ku Jerusalem. 34(-)+ 35Ma Pol da Banabas na Antiyok kamonai imakai da wawaya viya yavata Bada Vonana ivivi beyebeyena ma idimadimei.

Pol da Banabas ivi bogebogesi.

36Ke mara gurina ma Pol, Banabas ivonei bo, “Tavovira da kwanatu nununai varevaresita tarugenarisi. Rorova Bada Vonana tadimei kurisi na akovisi taviiya da ikikava emakamakai.” 37Ma Banabas ina kayowana da Jon Mak ita rutini da yavata ita nae. 38Ma Pol inotai da ke ita biibai, iyamna Pampiriya dobunai ibigabiga ma i biga kamonai na Jon Mak ivi muritina ma ikuyowesi.- 39Tuna kubiine Pol da Banabas ivi vonapasipasiyana da ivi bogebogesi. Banabas, Mak irutini ma waka ere kukana igeru da inae ku Saipras. 40Ma Pol, Sailas ivinei da iti kaeturanei. Ma vitumaghana damsi Pol da Sailas ivi biibiinisi, Bada ku imana iteresi da ina agabiibai gwabisiyai ina makai. Ma ivonatawesi inae. 41I baba kamonai irui ku Siriya ma Silisiya dobusi da vitumaghana damsi irugenarisi ma sisiya biibiisi iterei da i nota ivi rewapana.