Search form

Aposol 15:14

14Saimon Pita namada ivoneta da ikikava karenai God ivi debe meyei da kupuna damsi nuwanuwasi iviiya ma kamosiyai wawaya viya ivovinesi da ina wawaya.