Search form

Aposol 15:33

33Ma gwabisiyai imakai mara gisina gurina ma muriyai vitumaghana damsi ivi biibiinisi ma nuwanubiiyai ivonatawesi ivovira i wawaya kurisi, ku Jerusalem.