Search form

Aposol 15:35

35Ma Pol da Banabas na Antiyok kamonai imakai da wawaya viya yavata Bada Vonana ivivi beyebeyena ma idimadimei.