Search form

Aposol 15:36

Pol da Banabas ivi bogebogesi.

36Ke mara gurina ma Pol, Banabas ivonei bo, “Tavovira da kwanatu nununai varevaresita tarugenarisi. Rorova Bada Vonana tadimei kurisi na akovisi taviiya da ikikava emakamakai.”