Search form

Aposol 16:38

38Potapota wawayisi Pol ina sisiya ivi yanei ma inae da vitupavira babadisi ivonaveresi. Akovina iviiya da Pol da Sailas na Rome damsi na iyabumana kirakai.