Search form

Aposol 17:14

14Ma vitumaghana damsi yaghiyaghinai Pol ivonatawei ikiibau ku kikira da ita geru. Ma Sailas da Timoti ivoteresi da Bereya kamonai imakai.