Search form

Aposol 17:32

32Ma kwanatu babadisi Pol ina sisiya ivi yanei da wawaya rabobowai ivomiiri na ivi namei ma ivonaviiviiyakei. Ma wawaya viya ivona bo, “Akii kayowana da kade mara sago kuta vovira da weni notasi kuti sisiya meyei.”