Search form

Aposol 19:21

Viruwa ghamana itupuwa Epesas kamonai.

21Weni berasi murinai na Pol damina iviiya da Kanuma Vovokaravina ina kayowana da ita nae ku Jerusalem. Muriyai da ita nae na nota iviiya da Masedoniya ma Akeya dobusi kamonai ita baba da vitumaghana damsi ita rugenarisi. Ma ivona bo, “Ana nae ku Jerusalem na muriyai God ina vonataweku ku Rome.”