Search form

Aposol 19:26

26Ma matamiyai kokitakitai ma tinimiyai koiyanei da nani tomowina Pol wawaya peyarisi nuwanuwasi itinavirai da vokavara ketana bogiiyai ekivikivini, Epesas kwanatunai ma bade Eisiya dobuna kamonai. Evonavona da kokoitau wawaya imasiyai eyamoyamona, ti na ke god vaghata.