Search form

Aposol 2:18

18E! Nani marasiyai Kanumiku ana vonatawei inoru

aku bigabiga tomotomowisi ma wivinesi kurisi

da aku bera gavugavusi ini debei.