Search form

Aposol 2:19

19Bera ghamaghamasi kunumai ani beyebeyemi da koni deyei.

Ma matakira dobuwai ana terei.

Tara, keyama karakaratina ma bau ghamana kona kitai.