Search form

Aposol 20:16

16Muriyai da ku Miletas kata nekiibau na Pol ina nota ivirai da ku Epesas ke ita rui, iyamna ke ita kayokayowei da Eisiya dobunai ita makii kirakai. Ivivi yaghiyaghina da ita rui ku Jerusalem ma muriyai da Pentikos kamna kana mara.