Search form

Aposol 20:3

3ma imakai da nawaravi aroba ikovi. Ita vomiiri da ita kuka ku Siriya dobuna ma sisiya ivi yanei da Jiu damsi viya kana diri itetei da ita kiivunui. Tuna kubiine ina nota ivirai da ita vovirame ku Masedoniya.