Search form

Aposol 21:18

18Ma mara itom na peyarikai Pol yavata kanae da Jemes kata kitai. Ma Keresiyana kii vinoraveraveyana kudubisi iriyesi.