Search form

Aposol 21:24

24Ku kamosi kerui da yavata kona vovunagha meyemi, muriyai kona nae ku Taparoro Numana da ini biibiinimi. Ma i suwara kevi miiyei kubiisi ma muriyai da uyawimi ini gharitaweyana, ini matakira da bera kudubina ami vonakiiyapa bagibagina kamonai kovi kovini. Nakanani keberai da wawaya peyarisi ina kitim ma inakovi da tam Moses ina vonaviyoyovana kenununura bubuni.