Search form

Aposol 21:26

26Ma mara itom na Pol nani tomotomowisi yavata vibiibiina iviiya. Muriyai na irui ku Taparoro Numana da taparoro babadisi ivi akovisi da i vonakiiyapa bagibagina iberai na avi maranai iti koviya ma muriyai na sago sago duma i suwara ita kapuna kubiisi.