Search form

Aposol 22:30

Pol ivi sisiya Sanhidran babadisi maghinosiyai.

30Mara itom na seri badana ina kayowana da itakova bubuni da avi kubiine Jiu damsi Pol ivi wavui. Tuna kubiine sisiya ivonatawei da taparoro babadisi i babada ma Sanhidran babadisi iriyesi. Ma Pol kana chein ivotawei ma irutinaneyei da maghinosiyai imiiri.