Search form

Aposol 23:21

21Ke kuni yanesi, iyamna wawaya ivi 40 kana pota ina kenei. Vonakiiyapa bagibagina iterei da Pol ina kiivunui ma muriyai da ina kam bo inuma. Ekoyakoyaghim da i vinowi kuni vaghinei bo kegha.”