Search form

Aposol 25:7

7Pol inekiibau ma Jiu damsi Jerusalemuwai ioru na imiirigwagwari ma ivi karei da wavu bogii ma bogiiyai ivereverei. Ma ke kovokovoghina da wawaya sago iti mamatara da Pol bera berona iberai.