Search form

Aposol 26

Agripa maghinonai Pol kana papara ivowai.

1Kiivavo Agripa dughu ivotawei ma Pol ivonei bo, “Aivaghinei da tam mani kam papara kuna vowa tovoni. Kevi sisiya.” Ma Pol imana iruepai ma sisiya ivi karei.

2“Kiivavo Agripa, ainuwabiibai da karako tam maghinomuwai amiimiiri ma Jiu i babada iwavuku na ana vonapotesi da kaku papara ana vowai. 3Ainuwabiibiiyei, iyamna tam na Jiu damsi i kiki ma i vigheviravira kuakova kirakiiyei. Tuna kubiine ainowi kurim da aku sisiya kuni yana bubuni.”

4“Jiu babadisi kudubisi aku yawasa iakova yavui da ikikava amakamakai. Aku dobuwai, gisikuwai avi karei da Jiu damsi i kiki ma Moses ina vonaviyoyovana kudubina avotana bubuni da amagura. Ma muriyai aghae ku Jerusalem da bade yawasina sago avovotani. 5Namadani kava iakoviku ma ke ita kayowei da ita vonem da taku na Perisi damsi kamosiyai amakamakai da i kiki bagibagisi kudubina anununura bubuni.- 6Ma taku God aitumaghanei da ina vonakiiyapa bagibagina ita kaekiki mau kurisi iterei na ina berai. Tuna kubine na karako koitupavireku. 7Jiu damkai kaitumaghana da ikikava God vonakiiyapa bagibagina iterei kurikai na karakava ina berai. Tuna kubiine na kamokiiyai dam ivi 12 nuwanuwakii kudubinai mariyai ma didibarai God kavovokavakavari. Kiivavo Agripa, God ina vonakiiyapa bagibagina aitumaghanei kubiine na Jiu damsi viya iwavuwapawapiku. 8Ma tami Jiu dami, avi kubiine konotanotai da God ke kovokovoghina da wawaya raborabobosi ina berisi da ina vomiiri?”

9“Rorova taku anotanotai da nani Nasaret wawaya Yesu ati ghaviyei ma avi paparana kirakai da kana vava ati beroi.- 10Ma taparoro babadisi i babada rewapana ivereku da kana kivikivina peyarisi Jerusalem kamonai ku gabura ateresi. Ma ivivi tupaviresi ma ivonakiiyaragha da iti rabobosi na taku yavata kavi vaghinei da iti kiivunuwana. 11Mara ipeyari wawaya avonavonesi da kiki numasiyai kana kivikivina ikwapukwapusi ma inivisi ivereveresi. Ma aberabera tovoni da Keriso ita vonabarei. Aku nuwapughu kurisi irakata kirakai da ayebayebaghisi ma bade dobu viruwai aekwekwisi da ati tupaketowanesi.”

Pol ikikava itupuwavira na ivi sisiyei.

(Apos 9:1-19, 22:6-16)

12“Mara sago taparoro babadisi i babada rewapana ivereku ma ivi yoneku ku Damaskas kwanatuna da Yesu kana kivikivina ati tupaketowanesi. 13Kiivavo Agripa, kevi yana. Kababa kanenae da madegha punai kadenima yasegana kunumai ivokadari ma gweyurina ioru da taku turaturaku yavata iveruvivirikai. Yaseganina ivi rewapana kirakai, ke madegha nakanani. 14Peyarikai karirigha ku tano ma wawaya gamona avi yanei da kuriku Hibru gamosiyai ivivi sisiya bo, ‘Sol, Sol, avi kubiine kitupaketowaneku? Am vikawakiikai kubiine kevowavowa meyem.’+ 15Ma avi tarakiiyana bo, ‘Bada, tam iyai?’ Ma ivona bo, ‘Taku na Yesu, taku kitupaketowaneku. 16Kevomiiri. Avinem da tam aku bigabiga ma vimamatara wawayim, tuna kubiine arumatara kurim. Wawaya kuna vonesi da karako kukitiku, ma bade mara muriyai ana rumatarame kurim na kuni mamatarei. 17Ma ani tarapaparanem da kupuna damsi ma bade am wawaya vaghata Jiu damsi ke ina kiivunum. Ma ana vonatawem kupuna damsi kurisi da 18tam matasi kuna votawei da nubakutuva ina barei ma ina kiibau ku yasegana. Ma Seitan ina vibadana ina barei ma ina damana God kurina da i bera beroberosi ina notatawei. Ma wawaya ini tumaghaneku na kii gawara God ina wawaya vovokaravisi kamosiyai ina panani.’”

Pol ina biga ivi sisiyei.

19“Kiivavo Agripa, tuna kubiine na weni matakirina kunumai akitai na avotekatekei, ke ata bara. 20Damaskas kamonai dima avi karei ma muriyai ku Jerusalem da Judiya dobuna adima yavui. Ma muriyai akiibau kupuna damsi kurisi. Aku dima kamonai avonesi da i bera beroberosi itinimayei ma ita tavira God kurina da yawasa manininai ita makai, nakanani iti matakira da bera beroberosi ibarei.- 21Tuna kubiine na Jiu damsi Taparoro Numana garina kamonai ivotataniku ma ibera tovoni da ita kiivunuku. 22Ma kegha da God ina rewapanai kaku papara ivowai da karako yawayawaku, maghinomiyai amiimiiri da kiikiivavo ma wawayota kurimi aisisiya. Moses ma peroperoveta aviyavisina ivonavonei da ita tupuwa, na tuna sisiyina kava atereterei. 23Ivoneta da God ina Vivinevine Wawayina ita vokwarakwara ma ita rabobo. Ma iti nao da rabobowai ita vomiiri. Nakanani ita berai da yasegana ma yawasa ketana Jiu damsi ma kupuna damsi kudubisi iti beyesi.”-

24Pol patana da ivivi sisiya na Pestas ikiirara bo, “Pol, tam neghanegham! Am akova ineghaneghim.”

25Pol ivona bo, “Kiivavo Pestas, tam varatetem. Taku ke ata neghanegha. Aviyavisina avonavonemi na sisiya kamowa ma vonavaghata. 26Ma tam, Kiivavo Agripa, weni berasi peyarina namada kuakovi, tuna kubiine debapunai aisisiya. Ma anotanotai da weni sisiyisi peyarina kuvi yana bubuni, iyamna weni berasi kudubina na debiiyai itupuwa. 27Kiivavo Agripa, peroperoveta i giruma kitumaghanei da vonavaghata bo kegha? Akovi da tam kitumaghanei.”

28Ma Agripa ivi gheviravira da Pol ivonei bo, “Kenotanotai da wekarakava kisisiya na nuwanuwaku kuna tinavirai da ani Keresiyana bo?”

29Ma Pol ivonapotei bo, “Wekarakava bo karakava, ainowi God kurina da mara sago kuni Keresiyana. Ma ke tam kava ma wawaya kudubimi karako koiyaneku na aku kayowana da peyarimi kona berai da tami taku nakanani. Ma bera sago kava aku yawasa kamonai ke ata kayokayowei da damina kona viiya. Tuna na weni, chein imakuwai.”

30Ma kiikiivavo Agripa ma Pestas ma Benis ma i wawaya na peyarisi ivomiiri. 31Ikiibau ku matara ma ti mani kamosiyai ivivi sisiya da ivona bo, “Nani tomowina ke sago ina berona avai da ku gabura ita terei bo iti raboboi.” 32Ma Agripa, Pestas ivonei bo, “Nani tomowina gabura kamonai kati kiibuni da ita nae. Ma namada ivona da ina kayowana da Sisa maghinonai ina miiri da ini tupavirei. Tuna kubiine ke kovokovoghina da tikiibuni.”