Search form

Aposol 26:20

20Damaskas kamonai dima avi karei ma muriyai ku Jerusalem da Judiya dobuna adima yavui. Ma muriyai akiibau kupuna damsi kurisi. Aku dima kamonai avonesi da i bera beroberosi itinimayei ma ita tavira God kurina da yawasa manininai ita makai, nakanani iti matakira da bera beroberosi ibarei.