Search form

Aposol 26:29

29Ma Pol ivonapotei bo, “Wekarakava bo karakava, ainowi God kurina da mara sago kuni Keresiyana. Ma ke tam kava ma wawaya kudubimi karako koiyaneku na aku kayowana da peyarimi kona berai da tami taku nakanani. Ma bera sago kava aku yawasa kamonai ke ata kayokayowei da damina kona viiya. Tuna na weni, chein imakuwai.”