Search form

Aposol 27:13

Tovava ma yanunu berona ipanani.

13Yanuyanunu biibiina ivi karei na waka damsi inotai da mara biibiina ma waka kana sopa itinagheyei. Katenutaweyana da Kriti kikirina baranai kava kaverau,