Search form

Aposol 28:6

6Ma nuwa damsi inotanotai da imana ita gwaru bo yaghiyaghinina ita peku da ita rabobo. Ma ivi koyakoyagha kirakai, ikitakitai da aviyavisina kurina ita tupuwa ma ke sago. Ikita kava na i nota ivirai ma ivona da Pol na god sago.