Search form

Aposol 4

Pita da Jon, Sanhidran babadisi maghinosiyai ivi sisiya.

1Pita da Jon ivivi sisiya wawaya kurisi na taparoro babadisi i babada ma Taparoro Numana kana potapota i bada ma Sadusi damsi ipisi. 2Ti damsi nuwanuwasi ipughu iyamna ke i kayowana da aposol iti beyebeyena wawaya kurisi da aviyavisina Yesu iberai na ivi matakira da wawaya rabobowai ina vomiiri. 3Pita da Jon ipatumisi ma ravi ipika kubiine ku gabura iteresi da mara ita tom na iti tupaviresi. 4Ma kegha da wawaya peyarisi i vibeyebeyena namada ivi yanei na ivi tumaghana da vitumaghana damsi i koroto irakata da tomotomowa ivi 5 tausan.

5Mara itom na Jerusalem kamonai wawaya ghamaghamasi ivi kiidaburana dughu kubiine. Kamosiyai na kwanatu babadisi ma taparoro babadisi ma vonaviyoyovana vibeyebeyena wawayisi, 6ma bade taparoro badana ghamana Anas ina rakaraka viya yavata, ti na Kayapas, Jon da Ariksanda. 7Vaghina ma Pita da Jon irutinisi ipisi ku maghinosi ma ivi tarakiiyanesi bo, “Iyi ina rewapanai bo iyi avanai da digadigana kovi yawasi?”

8Ma Kanuma Vovokaravina Pita itowatepani da ivonesi bo, “Magumagura ma kwanatu babadimi, 9bera biibiina kaberai digadigana kurina. Ma avi kubiine koiwavukai ma karako koitupavirevirekai da ikikava iyawasa? 10Vaghina, kovi yana. Tami ma wawaya kudubina Israel kamonai kotakovi da Nasaret tomowa Yesu Keriso kotuparatui ma God rabobowai ivi yawasi. Tuna ina rewapanai ma avanai weni tomowina digadigana iyawasa da karako maghinomiyai emiimiiri. 11Giruma katamana Yesu ivi sisiyei, ivona bo,

‘Tami vonura dami wakima kobarei,

Ma Bada nani wakimina iviiya ma iterei

da tepanai numa vuna ivowai.’”-

12“Yesu ina kina kava kurina tikwatu da ini yawasita. Dobuwai ma kunumai na ke sago wawaya sago ita makamakai da yawasa makamakii nonowina ina vereta.”

13Ma babada Sanhidran dughuna kamonai ikitai da Pita da Jon i nota ivi rewapana kirakai ma iakovi da ti na ke girugirumisi ma wawayota na ivi deyesi. Ma nota iviiya da ti na Yesu yavata ibababa. 14Ma digadigana iyawasa na kamosiyai imiimiiri da matasiyai ikitakitai, tuna kubiine ke sago aviyavisina iti sisiyei 15ma Pita da Jon ivonesi da mara gisina Sanhidran i dughu gawarina ita kiibutawei ma muriyai ti mani kavakava iti sisiya. 16Ma ivona bo, “Aviyavisina taberai weni tomotomowisi kurisi? Wawaya peyarisi Jerusalem kamonai iakovi da ti na bera ghamanakina iberai, tuna kubiine ke kovokovoghina da tagavui. 17Ma tagudusi da weni berana varana ke ina rakata wawaya kamosiyai. Tomotomowisi tavonatanisi da ke meyani Yesu avanai ini sisiyame wawaya kurisi.”

18Vaghina ma Pita da Jon ikwatusi irume ma sisiya bagibagina iterei da ke meyani Yesu avanai iti sisiya bo iti beyebeyena. 19Ma ivi ruwa ivonapotesi bo, “Nuwanuwami kovi tetei da meni tuna ibiibai God ku matana. Tami kana votekatekemi bo God kana votekatekei? 20Aviyavisina kakitai ma kavi yanei na kani sisiyei, ke kovokovoghina da kani kawapotapota.” 21Ma babada Sanhidran kamonai Pita da Jon ivonaviyabuyabumanisi ma ivonatawesi da inae. Ke sago keta ita panani da kovogha ita veresi, iyamna wawaya peyarisi God ivovokavakavari nani berana ghamana itupuwa kubiine. 22Ma nani digadigana iyawasa, kana madegha na 40 ighekuyowei.

Vitumaghana wawayisi tepatora kubiine inipowana.

23Taparoro babadisi i babada ma kwanatu babadisi Pita da Jon ivotawesi inae na ivi ruwa ivovira vitumaghana damsi kurisi. Ma babadisi ikikava ivonavonesi na peyarina ivi debei. 24Vitumaghana wawayisi ivi yanesi na i nota ivi sagoi ma nipowana God kurina ivi karei, “Bada Ghamam, kunuma ma dobu ma yegai ma bera kudubina kamosiyai tam kuyamoni.- 25Am bigabiga akii kaekiki David na Kanuma Vovokaravina ina rewapanai am nota ivi sisiyei. Ivona bo,

‘Avi kubiine dam ma dam nuwanuwasi epughupughu,

ma wawaya iogatara kavakava?

26Dobu kana kiikiivavo ivi sagosi ma ivovunagha

da Bada yavata ini kawapata

ma ina Vivinevine Wawayina ini ghaviyei.’”-

27“Vonavaghata da Herodi, Pontiyas Pailat, kupuna damsi ma Israel damsi weni kwanatuna kamonai ivi ogatara da berona ita berai Yesu kurina. Tuna na am bigabiga vovokaravina ma am Vivinevine Wawayina.- 28Ma tam am kayowanai ma am rewapanai namada kunotai da aviyavisina ita berai ma muriyai berasi itupuwa. 29Vaghina, Bada, ivonaviyabumanekai kubiine na rewapana keverakai da maghitepakai ina tora ma vonam kana dimei. 30Kevororona, wawaya kuni yawasisi ma am bigabiga vovokaravina Yesu avanai matakira ma bera ghamaghamasi keberai.”

31Inipowana ikovi na meni gawarinai ivi kiidaburana na numana ivi nuke. Ma Kanuma Vovokaravina itowatepanisi da maghitepasi itora. Ma nani maranai ivi karei da ere tepatorasi God vonana idimadimei.

Vitumaghana wawayisi i sawara ku deba iterei.

32Vitumaghana wawayisi kudubisi i nota ma nuwanuwasi ivi sagoi. Ma ke sago iyai ita vona bo, “Wena taku aku sawara, rapekuwai,” iyamna i sawara peyarina ku deba iterei.- 33Ma God ina agabiibai kurisi irakata ma ivi biibiinisi. Ma aposol God ina rewapanai ivivi mamatara da Bada Yesu rabobowai ivomiiri. 34Ma vitumaghana damsi kamosiyai na ke sago wawaya moyamoyakina, iyamna iyavo kava numa bo tano rapesiyai na ivivi gimara ma manena 35aposol ivereveresi da turaturasi moyamoyakisi ivovorereghisi.

36Ma bade tomowa sago weni nakanani iberai, kana vava na Josepa, kana dam Livai ma ina dobu Saipras, ma tuna aposol ivi vavei Banabas, vavana iyamna ‘kiiepepa wawayina.’ 37Ina tano ivi gimarei ma manena aposol iveresi.