Search form

Aposol 5:20

20Ma ivonesi bo, “Konae da Taparoro Numana garina kamonai kona miiri ma wawaya kurisi Yesu varana biibiina ma yawasa vuna sisiyina na kudubina kona dimei.”