Search form

Aposol 7:36

36Matakira ma bera ghamaghamasi peyarisi iberai maranai ivi nowesi da Egypt ikiibutawei ma Yegai Yebayebarina idamani ku nevana ma bade warereyai ibababa yawara da madegha 40 ikovi.