Search form

Aposol 7:43

43Molek korunomei ma kana numa kopawopawoi,

ma gwamegwame kana vava Repan kovi tumaghanei da tuna ami god,

Nani sawarisi koyamona da kovovokavakavarisi.

Tuna kubiine ana kwavinimi da ami dobu kona kiibutawei da Babilon nevanevanai kona makai.’”