Search form

Aposol 8:14

14Aposol Jerusalem kamonai ivi yanei da Sameriya damsi God vonana ivi tumaghanei na Pita da Jon ivonatawesi kurisi.