Search form

Aposol 8:32

32Ma giruma katamana ivivi yavi na weni,

“Tuna nakanani ma sipu, irutinaneyei da iti raboboi,

Ma nakanani ma sipu gegeyina, vunivunina eboribori na ke ita tutou,

Tuna bade nakanani, ke iti sisiya.