Search form

Aposol 9:19

19Muriyai ikam da tupuwina ivi rewapana.

Sol Damaskas kamonai idima.

Ma Sol Damaskas kamonai imakai mara gisina vitumaghana damsi yavata.