Search form

Aposol 9:22

22Ma kegha da Sol ina dima ivi rewapana kirakai da Jiu damsi Damaskas kamonai ke kovokovoghina da ita vonapotei. Ma vonavaghata ivi debei kurisi da Yesu na God ina Vivinevine Wawayina.