Search form

Jon 1:12

12Ma wawaya viya kava ina sisiya iviiya ma ivi tumaghana na ti damsi ivonesi da God natunatuna.