Search form

Jon 1:37

37Kana kivikivina ruwa ina sisiya ivi yanei na inae da Yesu ikivini.