Search form

Jon 1:4

4Tuna gwabinai na yawasa, ma nani yawasina na wawaya i yasegana.