Search form

Jon 1:43

Yesu Piripo da Nataniyera ikwatusi.

43Mara itome na Yesu ivi karei da ita nae ku Gariri. Ibaba inenae da Piripo ipanani na ivonei bo, “Kekiviniku.”