Search form

Jon 10

Sipu kii koyakoyagha miibiina.

1Yesu ivona bo, “Vonavaghata avonavonemi, meni wawayina ina votete da sipu garina ku kamona ina rui na tuna yapiyapi wawayina, iyamna ke matuketiyai ita rui. 2Ma sipu kii koyakoyagha na garina kana matuketiyai ina rui, ma tuna wawayina na kii koyakoyagha vaghata. 3Ma gari kana potapota wawayina emakamakai ma tuna matuketa ina votawei da sipu kii koyakoyagha ina rui. Ma sipu sago sago duma kii vava ina kwatui ma ti na gamona ini yanei ma ina kivini da ina kiibau. 4Tuna mani ina sipu rapenai ina rutinakiibuwesi ma ini nowesi ina nae. Ti na i mamai ekivikivini, iyamna gamona iakovi. 5Ma ke kovokovoghina wawaya viruwa ina kivini. Wawayina ina barei ma ina verukuyowei, iyamna gamona ke itakovi.”

6Yesu weni miibiina ivi sisiyei kurisi ma damsi iyamna ke itakovi.

Yesu na sipu kii koyakoyagha biibiina.

7Tuna kubiine Yesu ivona meyesi bo, “Vonavaghata avonavonemi, sipu kii matuketa na taku. 8Iyavo kava maghinokuwai ipisi na yapiyapi wawayisi, nani kubiine sipu gamosi ke ita votekatekei. 9Taku na matuketa. Wawaya iyi gwabikuwai ina rui na yawasa ina panani da ina makai bubuna. Nakanani ma sipu, kii gari matuketinai erurui ma ekiikiibau da kii rai ma kii okowa biibiina epanapanani. 10Yapiyapi wawayina ina pisi da yapi, kiivunuwa ma kiivibero ina berai. Ma taku apisi da tami yawasa biibiina kudubina kona vii yavui.”

11“Taku na sipu kii koyakoyagha biibiiku. Ma koyakoyagha wawayina biibiina na ina yawasa ina vere meyei da ina sipu kubiisi ina rabobo. 12Ma mikeda sipu i mamai bigabiga sago ini miiyei da sipu ina koyaghisi na bigabiga wawayina ke nuwanuwana kudubinai ina koyaghisi, iyamna nani sipusi ke rapenai. Tuna kubiine bigabiga ina kitai da kukou dipa kayakayayina epipisi na sipu ina verukuyowesi. Ma kukou dipa sipu viya ini kutavunuwana ma viya ina rukwavinisi da ini verubogebogesi. 13Bigabiga wawayina ina verau, iyamna tuna wawaya wapawapa, ke sipu kii koyakoyagha vaghata da iti nuwapoyesi. 14-15Taku na koyakoyagha biibiiku. Ikikava aku Mamai iakoviku ma Mamai akovi, nakanani aku sipu akovisi ma iakoviku. Ma aku yawasa ana verena da ana rabobo aku sipu kubiisi.- 16Ma sipu viya rapekuwai na ke weni yavona kamonai. Ana rutinisi da weni garina ku kamona ina rui da ini kiisagosi ma kii koyakoyagha na sago kava.”

17“Aku Mamai ina nuwaviina na taku, iyamna avi vaghinei da aku yawasa ana verena da ana rabobo. Ma muriyai aku yawasa ana vii meyei. 18Aku rewapana emakamakai da aku yawasa ana verena ma bade ana vii meyei. Ke sago iyi ina rewapana ita makamakai da aku yawasa ina viitawei. Kegha, aku kayowanai ana verena. Aku Mamai sisiya bagibagina ivereku da weni nakanani ata berai.”

19Ma Yesu ina sisiya kubiine na bade Jiu damsi ivi bogebogesi. 20Viya ivona bo, “Avi kubiine koiyanei? Tuna ineghanegha, kanuma berona itowatepani.”

21Ma viya ivona bo, “Tomowa kanuma berona gwabinai na ke kovokovoghina da weni nakanani iti sisiya. Ma kanuma berona ke meyani wawaya matapotapotana iti yawai.”

Jiu babadisi Yesu ibarei.

22Taparoro Numana kana mara ghamana inekiibau da Jiu damsi ita kamporagha ma tuna na nuba kana mara. 23Nani maranai Yesu na Soromon Ina Tupatina kamonai ibababa, Taparoro Numana garina kamonai. 24Ma Jiu babadisi imiiriviviri ma ivonei bo, “Mara iguri ghagha da kekiikiigudugudukai. Mikeda tam God ina Vivinevine Wawayina na kevona bubunikai.”

25Ma Yesu ivonapotesi bo, “Vonavaghata namada avonemi ma ke koti tumaghaneku. Aku Mamai avanai bera ghamaghamasi aberai, ma nani berasi ivi debeku. 26Ma ke koti tumaghaneku, iyamna tami ke aku sipu. 27Aku sipu na akovisi. Gamoku iyanei ma ekivikiviniku. 28Yawasa makamakii nonowina averesi da ke ina rabobo, ma ke kovokovoghina da wawaya sago ina pisi da gwabikuwai ina viitawesi. 29Aku Mamai ivi rewapana kirakai ma tuna aku sipu ivereku. Tuna kubiine na ke kovokovoghina da wawaya sago ina pisi da Mamai imanai ina viitawesi, 30iyamna taku ma aku Mamai na sago.”

31Ma Jiu babadisi wakima iyuna da Yesu ita kiivunui. 32Ma ivonesi bo, “Aku Mamai avanai bera biibiisi ipeyari kirakai aberai da kokitai. Ma meni tuna kubiine kona kiivunuku?”

33Ma Jiu babadisi ivonapotei bo, “Ke bera biibiisi kubiine. Ma God kuvi avaberowei, tuna kubiine kana ravim, iyamna tam wawayota ma kevonavona da tam na God.”-

34Ma Yesu ivonapotesi bo, “Ami vonaviyoyovana katamanina kamonai igiruma da God ami babada kurisi ivona bo, ‘Vonavaghata avonemi da tami na gods.’- 35Ma takovi da God vonana ke kovokovoghina da tavirai. Nani damsi na God vonana katamanina kurisi inekiibau ma ti kurisi ivona bo, ‘Tami na gods.’ 36Tuna kubiine ke kona vona da God aiavaberowei maranai avonavona da taku na God Natuna, iyamna God ivinetaweku da tuna rapenai ma ivonataweku ku dobu. 37Mikeda aku Mamai ina kayowana ke ata beraberai na vaghina, ke koni tumaghaneku. 38Ma kegha da aberaberai. Mikeda aku sisiya ke kota vivitumaghanei na aku bera biibiisi imamatara kurimi da koti tumaghana. Tuna tepanai kotakova bubuni da Mamai gwabikuwai ma taku gwabinai.”

39Ma Jiu babadisi ibera tovona meyei da ita votani ma ionagha da inae.

40Nani murinai Yesu ivovira Jodan okowina idamani ma inae da imapatana Jon rorova ibababataito na nani ku gawarina. Ma nani dobunai imakai.- 41Ma wawaya peyarisi iriyei kurina, ma ivonavona bo, “Jon matakira ghamaghamasi ke ita berai ma aviyavisina ivi sisiyei weni tomowina kubiine na vonavaghata.” 42Ma wawaya peyarisi nani dobunai ivi tumaghana da Yesu na God ina Vivinevine Wawayina.