Search form

Jon 10:28

28Yawasa makamakii nonowina averesi da ke ina rabobo, ma ke kovokovoghina da wawaya sago ina pisi da gwabikuwai ina viitawesi.