Search form

Jon 11:19

19Tuna kubiine Jerusalem kamonai Jiu damsi peyarisi ivi piyana da Mata ma Meri nuwanuba ita veresi, iyamna novusi ivi wapai.