Search form

Jon 11:25

25Ma Yesu ivona bo, “Taku aku rewapanai da raborabobosi ina vomiiri ma bade taku yawasa makamakii nonowina ana veresi. Iyavo kava ini tumaghaneku na namanaki ina rabobo ma kegha da yawasa ina panani.