Search form

Jon 11:38

Yesu iberai da Lasaras rabobowai ivomiiri.

38Lasaras tupuwina na buba kamonai ma matuketa na wakimiyai igudui. Ma Yesu ku karawaga inekiibau ma ivi nuwapoya kirakai da nuwanuwana idugara meyei.