Search form

Jon 11:57

57Ma taparoro babadisi i babada ma Perisi damsi wawaya ivonesi da iyavo kava Yesu ita kitai na iti akovisi da tuna ita paniya.