Search form

Jon 12:11

11iyamna aviyavisina itupuwa Lasaras kurina iberai da wawaya peyarisi Yesu ivivi tumaghanei ma taparoro babadisi ivovoteresi.