Search form

Jon 12:12

Yesu irui ku Jerusalem.

(Mat 21:1-11; Mak 11:1-11; Luk 19:28-40)

12Mara itom na wawaya sisiya ivi yanei da Yesu ipipisi ku Jerusalem. Ma Pasova kamna kubiine na koroto ghamana Jerusalem kamonai.