Search form

Jon 12:14

14Muriyai da ku Jerusalem ita rui na Yesu donki votuna ku tepana igeru. Ikikava giruma katamana ivona na nakanani itupuwa. Igiruma bo,