Search form

Jon 12:16

16Weni berasi ituputupuwa na kana kivikivina iyamna ke ita vii bubuni. Ma karakava Yesu ita rabobo ma ita vomiiri da kana kadara iti debei na nani murinai kana kivikivina inotapanani da weni berasi ti mani iberaberai na giruma katamana ivi sisiyei da ita tupuwa na itupuwa.