Search form

Jon 12:27

Yesu ina rabobo ivi mamatarei.

27“Ma wekarakava na ainuwapoya kirakai ma aviyavisina ana vonei? Ata vona bo, ‘Mamai, kevowaguku da weni marana kamonai vokwarakwara damina ke ana viiya.’ Ma kegha, weni marana kubiine na apisi ku dobu.